ReShape

Integritetspolicy

Senast uppdaterat: 2020-04-21

Vi bryr oss om din Integritet

ReShape
Bryggargatan 2
149 41 Nynäshamn
08-520 279 59
post@reshape.nu

Varför har vi personuppgifter om dig?

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut, samt givetvis för att kunna säkerställa att din användning av ReShape’s tjänster fungerar.

Vilka personuppgifter har vi om dig?

Vi har dessa uppgifter om dig:

Namn
Adress
Mailadress
Telefonnummer
Material och data som du själv har tillhandahållit oss inom ReShape-appen, t ex bilder, filmer, information samt den dialog som du och din coach har haft i appen.
Hur använder vi dessa uppgifter?

ReShape behöver dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla den tjänst du har köpt. Samt för att samla anonymiserad data för att genomföra analyser och sammanställa statistik på en aggregerad nivå i syfte att förbättra våra produkter och tjänster.

Vem har tillgång till dessa uppgifter?

Dina personuppgifter finns tillgängliga för anställda och medarbetare inom ReShape samt våra IT- och systemleverantörer som tillhandahåller drift, utveckling och support för våra system och tjänster för ReShape-appen. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför ReShape.

Dina personuppgifter finns även tillgängliga för din coach samt ReShapes koordinator. Dvs: övriga coacher inom ReShape har ingen tillgång till dina personuppgifter.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter hos ReShape?

Det svenska företaget ReShape är registeransvarig för de personuppgifter som du anförtrott oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser:

ReShape
Bryggargatan 2 
149 41 Nynäshamn

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: SE870728018901
Auktoriserad representant: Jessica Lönnqvist

Var lagrar vi dina uppgifter?

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA).

Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.

Hur gör du för att få ta del av de uppgifter vi har om dig?

Om du vill ta del av de personuppgifter vi har om dig, så kontaktar du helt enkelt oss, som skickar dig detta. Du når oss via e-post: post@reshape.nu

Personuppgiftsombud:

Vi har ett ansvarigt personuppgiftsombud som kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt. Du kan alltid kontakta vårt personuppgiftsombud via: post@reshape.nu

Rätt till dataportabilitet:

Vi behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande, i samband med att du godkänner våra användarvillkor. Du har rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt format skickat till dig eller en annan part. Det innefattar i så fall endast de personuppgifter du har delgett oss.

Hur kan jag få mina uppgifter korrigerade?

Vi har ett ansvarigt personuppgiftsombud som kontinuerligt hanterar dina personuppgifter. Om du vill korrigera några av dina personuppgifter, kan du alltid kontakta vårt personuppgiftsombud på: post@reshape.nu

Hur kan jag få mina uppgifter raderade?

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av oss med undantag av följande situationer:

– du har ett pågående supportärende
– du har ett pågående abonnemang
– du har en obetald skuld hos oss, oberoende av betalningsmetod

Observera att eftersom du har gjort inköp hos oss, måste vi spara vissa av dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte, i enlighet med bokföringsreglerna i Sverige.

På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter?

Vi behöver hantera dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi raderar inga personuppgifter, om inte kunden själv så begär. Detta beror på att våra kunder ska kunna återkomma som kunder och att de och dennes coach då ska kunna ha tillgång till tidigare data.

Klagomål

Om du skulle ha några klagomål kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Frågor

Om du har några frågor angående dina personuppgifter, etc – tveka inte att kontakta oss på post@reshape.nu

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är ReShape, org nr 870728-0189.

ReShape sätter din personliga integritet högt och för oss är det viktigt att hantera dina personliga data under största sekretess. All personal har skrivit under sekretessförbindelser. Alla data är krypterade både vid lagring och vid kommunikation mellan dig och sajten.

Övrigt

ReShape förbehåller sig rätten till ändring av all information utan föregående avisering.